منظور از ( روزی رو اول صبح میدن ) چیست؟

حتما شما هم تا به حال این جمله را که «روزی رو اول صبح میدن» شنیده اید. آیا معنا و مفهوم آن را می دانید؟ زندگی اسلامی در این بخش در مورد این موضوع با شما صحبت می کند. منظور از ( روزی رو اول صبح میدن ) چیست؟ بین الطلوعین فاصله زمانی از طلوع […]

ادامه مطلب...